Gebiedsontwikkeling


Procesmanager Wijkplannen, woningcorporatie ProWonen (januari 2011 – heden)
Samen met twee verschillende projectteams ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van twee wijkplannen in Borculo en Neede (Achterhoek). De wijkplannen beslaan twee wijken van elk circa 500 woningen (huur en koop) waar de helft van de woningen wordt aangepakt, hetzij via sloop/nieuwbouw, hetzij via groot onderhoud. Voor de wijkplannen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen ProWonen en de gemeente Berkelland voor de volledige vernieuwing van de openbare ruimte. Naar verwachting is een periode van circa 10 jaar nodig om de wijkplannen volledig ten uitvoer te brengen. Ik vervul een sleutelfunctie wat betreft interne en externe communicatie en besluitvorming op verschillende niveaus: stuurgroep, directie, intern bij de corporatie, klankbordgroepen met bewoners, huurderscommissies etc. Ik ben verantwoordelijk voor alle beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie).
Voor meer informatie: de Berg en de Koppel

Procesmanager herontwikkeling Overtuinen, gemeente Zaanstad (mei – september 2009)
Onderhandelen met ontwikkelaars, ondernemers en vastgoedeigenaren, en aansturen van teamleden en externe adviseurs. Daarbij was het belangrijk rekening te houden met de wensen en behoeften van de aanwezige bedrijvigheid. Vanwege de nabijheid van de binnenstad onderging het bedrijventerrein namelijk een functieverandering. Verzorgen van interne rapportages naar management en bestuur over meerjarenprogramma en begroting was tevens onderdeel van de opdracht.
Voor meer informatie: Overtuinen

Projectmanager meerdere (her)ontwikkelopgaven, dienst ROB, gemeente Gouda (2006 – 2007)
Faseren, beheersen en beslissen, met oog voor communicatie en participatie. Aansturen van projectteamleden en intermediair zijn tussen gemeente en marktpartijen. Eerste aanspreekpunt voor ontwikkelaars en vastgoedeigenaren(één-loket-gedachte). Opgaven van uiteenlopende aard: uitbreiding groot ziekenhuis, bouw appartementencomplex, herontwikkeling werkgebieden tot woongebieden met aandacht voor historische elementen.

Projectmanager herstructurering, Projectbureau Wijkontwikkeling, gemeente Gouda (2004 – 2006)
Invullen van projectmanagement bij gemeentelijke initiatieven en projecten, en faciliteren van corporaties in probleemgebieden Korte Akkeren en Gouda Oost. Behartigen van gemeentelijke belangen leidde tot onderhandeling met corporatie over woningtypologie, terugkeergarantie voor huidige bewoners, mate van inspraak en nakomen van al gemaakte afspraken. Zorgen voor vertaalslag van structuurvisie naar programmatische invulling voor individuele locaties in Gouda Oost. Meedenken en -werken aan de inrichting van de projectorganisatie (intern en extern).
Voor meer informatie: Wijkteam KorteAkkeren en Korte Akkeren Karaktervol

Projectmanager herstructurering woonwijken, deelgemeente Hoogvliet (2002 – 2003)
Begeleiden sloopplanning en voorbereiden realisatie nieuwbouw (woningen en voorzieningen). Schrijven van structuurvisie. Samenwerken met en intermediair zijn tussen deelgemeentebestuur, ontwikkelingsbedrijf, dienst stedenbouw, architecten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en ondernemers(verenigingen).
Voor meer informatie: Hoogvliet

Cauberg 16 | 3524 LJ Utrecht | 06 51 49 19 93 | mail@dianabak.nl Ontwerp Yellow Pirates | Consultatie en Realisatie OOSTERHOFF SITE DESIGN