Visietrajecten


Projectleider Vitale kernen, gemeente Binnenmaas (april 2008 – september 2009)
Begeleiden van visietraject vitaliteit in de kernen dat heeft geleid tot afwegingskader waarbinnen (financiële) beslissingen kunnen worden genomen over voorzieningen, accommodaties en de inzet van de gemeente, corporaties, verenigingen en schoolbesturen. Participatie door inwoners, bestuurders en partners maakte wezenlijk deel uit van het traject. Er is hierbij gebruik gemaakt van de participatieladder (informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen) en in overleg met de gemeenteraad zijn keuzes gemaakt over de vorm van burgerparticipatie.
Voor meer informatie: www.binnenmaas.nl

Wijkmanager wijkgericht werken Arnhemse Broek, gemeente Arnhem (2003 – 2004)
Uitvoeren probleemanalyse en opstellen plan van aanpak om leefbaarheid in Arnhemse Broek te verbeteren en voor de toekomst te borgen. Zorgen voor reguliere wijkmanagementzaken rond thema’s schoon, heel en veilig door middel van bewonersparticipatie en afstemming tussen betrokken professionals in de wijk (politie, corporaties, opbouwwerk, stedenbouw, verkeer). Door mij geschreven signaalnotitie heeft bijgedragen aan extra politieke aandacht voor dit probleemgebied.
Voor meer informatie: Wijkactieplan Arnhemse Broek


Cauberg 16 | 3524 LJ Utrecht | 06 51 49 19 93 | mail@dianabak.nl Ontwerp Yellow Pirates | Consultatie en Realisatie OOSTERHOFF SITE DESIGN